Konya Haberleri
KOSK?’den depo temizli?i uyar?s?
11 Ocak 2018 16:04

KOSK?’den depo temizli?i uyar?s?

KOSK?’den depo temizli?i uyar?s?
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya Büyük?ehir Belediyesi KOSK? Genel Müdürlü?ü, su depolar?n?n temizli?i konusunda vatanda?lara uyar?larda bulundu.
Konya Büyük?ehir Belediyesi KOSK? Genel Müdürlü?ü, su deposu bulunduran i?yeri ve binalarda gerekli depo bak?m? ve temizli?in yap?lmamas? sebebiyle depolar?n kimyasal ve bakteriyolojik olarak kirlendi?ini aç?klad?. Konuyla ilgili KOSK? Genel Müdürlü?ü’nden yap?lan aç?klamada, gerçekle?tirilen çal??malarda depolar?n büyük bir k?sm?n?n bak?ms?z oldu?u, içerisinde çamur ve çe?itli maddeler bulundu?unun tespit edildi?i belirtilerek, KOSK? Su Depolar? Temizleme ve Dezenfekte Ekibi’nin ihmaller sonucu mikrop yuvas? haline gelen apartman depolar?n? dezenfekte etti?i kaydedildi.

Temizlenmemi? depolarla gelen büyük tehlike
KOSK? bünyesinde görev yapan Depo Dezenfekte Ekibi’nin 2017 y?l?nda 784 deponun temizli?ini yapt??? vurgulanan aç?klamada, "Su depolar? bodrum kat?nda ya da kazan dairesinde oldu?u için unutulmakta ve temizli?i ihmal edilmektedir. Bu depolardan muslu?umuza gelen su ile evimizde her türlü ihtiyac?m?z? kar??l?yoruz. Temizlenmemi? su depolar? halk sa?l???n? tehdit etmektedir. Tüm bu olumsuzluklar?n bertaraf edilmesi amac?yla KOSK?’nin olu?turdu?u uzman ekipler taraf?ndan 2017 y?l?nda 784 depo temizli?i gerçekle?tirilmi?tir. Depolar?n temizli?i esnas?nda bakteri, mikrop, çamur gibi olumsuzluklar?n yan? s?ra zaman zaman hayvan le?lerine de rastlanmaktad?r. KOSK?, binan?n giri?ine kadar suyu el de?meden ve kirlenmeden getirmektedir. Ancak, binalardaki su depolar? iç tesisatlar?n?n mesuliyeti vatanda?lar?m?za aittir. Lütfen büyük emeklerle kap?n?za kadar gelen kaliteli ve temiz suyu kirletmeyiniz. Depolar?n?z?n temizlik, bak?m ve dezenfeksiyon i?lemlerini yapt?r?n?z. Çünkü temiz olmayan depolar tifo, tifüs, dizanteri, kolera ve hepatit gibi hastal?klar?n olu?mas?na yol açmaktad?r" denildi.

Depo dezenfeksiyonu için zaman kaybetmeyin
Depo temizli?i için vatanda?lar?n KOSK? Genel Müdürlü?ü’ne ula?arak müracaatta bulunabilece?i kaydedilen aç?klamada, i?yerlerinde ve binalar?nda bulunan su depolar?n? temizletmek ve dezenfekte ettirmek isteyenlerin KOSK? Genel Müdürlü?ü’nün 325 21 70 ve 325 21 71 numaral? telefonlar?n? arayarak müracaatta bulunabilecekleri kaydedildi.

Yorumlar (0)