Dünya Haberleri
Kaliforniya’da ölü say?s? 17’ye yükseldi
11 Ocak 2018 16:03

Kaliforniya’da ölü say?s? 17’ye yükseldi

Kaliforniya’da ölü say?s? 17’ye yükseldi
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde ?iddetli ya???lar?n yol açt??? sel ve heyelanda hayat?n? kaybedenlerin say?s?n?n 17’ye yükseldi?i, 13 ki?inin ise hala kay?p oldu?u bildirildi.
Geçti?imiz ay Kaliforniya’da haftalarca süren yang?nlar?n sahil ?eridi boyunca topra?? tutan bitki örtüsünü ?iddetli ?ekilde tahrip etmesinin ard?ndan ya???lar?n etkisiyle meydana gelen heyelan sonucu hayat?n? kaybedenlerin say?s?n?n 17’ye ula?t???, 28 ki?inin ise yaraland??? belirtildi. Kay?p olan 13 ki?iye ise hala ula??lamad?. Sel ta?k?nlar? sonras?nda a?açlar?n devrilmesi ve enerji hatlar?nda olu?an hasar sonras?nda yollar?n kapand??? aktar?ld?. Acil kurtarma ekiplerinin, mahsur kalan insanlar? çat? katlar?ndan kurtarmak için helikopter ve itfaiye ile aral?ks?z çal??t?klar? aç?kland?. Yetkililer, 100’den evin y?k?ld???n?, 300’den fazla evin ise hasar gördü?ünü bildirdi.
Ço?u ölümün, Kaliforniya’n?n Los Angeles ?ehrinin kuzeybat?s?nda yakla??k 9 bin ki?ilik zengin bir yerle?im bölgesi olan Montecito’da ilçesinde meydana geldi?i belirtildi. Santa Barbara ?lçe Sözcüsü David Villalobos, yapt??? aç?klamada, "Oprah Winfrey, Rob Lowe ve Ellen DeGeneres gibi ünlü ki?ilere ev sahipli?i yap?yor" diye konu?tu.
(?HA)

Yorumlar (0)