Konya Haberleri
Genç MÜS?AD “Anadolu Liderlik Modeli Alim-18" projesini yeniden ba?latt?
11 Ocak 2018 16:02

Genç MÜS?AD “Anadolu Liderlik Modeli Alim-18" projesini yeniden ba?latt?

Genç MÜS?AD “Anadolu Liderlik Modeli Alim-18
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Genç MÜS?AD Konya ?ubesi taraf?ndan ilki 2016 y?l?nda gerçekle?tirilen, “Anadolu Liderlik Modeli” projesi e?itim programlar? yeniden ba?lad?.
Dönü?en Dünyada liderlik temas?yla düzenlenecek olan Alim-18 e?itimlerinde Genç MÜS?AD üyelerinin dönü?üme ayak uydurmas? hedefleniyor. Bu çerçevede 2018 y?l?n?n ilk e?itim program?nda “organizasyon ve zaman yönetimi” konusu de?erlendirildi.
MÜS?AD Konya ?ubesi Brifing salonunda gerçekle?tirilen program?n aç?l?? konu?mas?n? yapan MÜS?AD Konya ?ubesi Gençlik Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Ali Arslan, “ilki 2016 y?l?nda gerçekle?tirdi?imiz “Anadolu Liderlik Modeli” projemizin üzerinde çok çal??t?k. Alim’18 sayesinde i? adam? perspektifi ile bakma becerisini geli?tiren Genç MÜSIAD Konya üyeleri, i? yerlerinde daha verimli bir yönetim modeli uygulayarak hem kendi firmalar?n? hem çevredeki firmalar? hem de tüm Türkiye’yi 2023 hedeflerine ula?t?racak bir rol model olacaklard?r. Gerek ahlaki gerekse i? hayat?na yönelik donan?mlar?n? art?rarak kurumsal firma kültürünü gelecek nesillere aktaracaklard?r” dedi.
KTO Karatay Üniversitesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdo?an, genç i?adamlar?na yakla??k 3 saat süren bir sunum gerçekle?tirdi. Konu?mas?na çal??anlar?n motive edilmesi gerekti?ine vurgu yaparak ba?layan Büyükdo?an, “Bir çal??an?n yapt??? i?ten memnun olmas?, firmalar? ba?ar?ya ta??yacakt?r. Eskiden sermaye mald?, mülktü, parayd?. Günümüzde ise art?k sermaye insand?r. En temel unsur insan olmu?tur. ?irketlerimize konusunda en deneyimli personelleri al?yoruz. Ama firmalara bakt???n?zda insan kaynaklar? birimi yok. Birçok firmada var ama muhasebeci kökenli. Bu konuda da daha da ileri seviyede olmam?z gerekiyor. En temel unsur insansa, insanla ilgili faaliyetleri yürüten deneyimli bir personele çal???lmas? firma ve ?irketler aç?s?ndan son derece önemlidir. Ekip çal??malar?na önem verin. Bu sizin ve firman?z?n gelece?i aç?s?ndan son derece önemlidir. Çal??anlar?n?z?n motivasyonunu yükseltmek için üstün ba?ar? gösterenleri gecikmeden ödüllendirin. ??verenler, çal??anlarla etkili ileti?im kanallar? olu?turmas? gerekiyor. Çal??anlar?n görü?üne de?er verildikçe firmalar güçlenecektir, bunu sak?n unutmay?n” diye konu?tu.
Program?n sonunda MÜS?AD Konya ?ubesi Gençlik Kurulu Ba?kan Yard?mc?s? Ali Arslan, KTO Karatay Üniversitesi Ö?retim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Birol Büyükdo?an’a hediye takdim etti. Genç MÜS?AD Üyeleri, Alim-18 e?itim programlar? çerçevesinde Liderlik ve Koçluk, Ekip Yönetimi ve ??yerinde Performans Art?rma, Mü?teri ?li?kileri Yönetimi, ?? Hayat?nda Ki?isel ?maj, Özgüven ve Motivasyon, Stres ve Öfke Yönetimi konular?nda e?itim görecek.

Yorumlar (0)