Konya Haberleri
Büyük?ehir, Konya’daki bas?n-yay?n çal??anlar?n? bulu?turdu
11 Ocak 2018 16:02

Büyük?ehir, Konya’daki bas?n-yay?n çal??anlar?n? bulu?turdu

Büyük?ehir, Konya’daki bas?n-yay?n çal??anlar?n? bulu?turdu
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Akyürek, 10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü’nde Konya’n?n 31 ilçesinde faaliyet gösteren bas?n-yay?n kurulu?lar?n?n temsilcilerini a??rlad?.
Konya Büyük?ehir Belediyesi, 10 Ocak Çal??an Gazeteciler Günü dolay?s?yla Konya’n?n 31 ilçesinde görev yapan bas?n-yay?n kurulu?lar?n?n yöneticilerini ve çal??anlar?n? bir araya getirdi.
Kalehan-Ecdat Bahçesi’nde yo?un kat?l?mla gerçekle?tirilen programda konu?an Konya Valisi Yakup Canpolat, bas?n?n milletin gözü kula?? ve dili oldu?unu, vatanda??n haber alma ile bilgi edinme ihtiyac?n?n do?ru bir biçimde kar??lanmas?na, ülkemizin demokratikle?me sürecine büyük katk? sundu?unu aktard?. Vali Canpolat, bas?n?n ba?ta milli konular olmak üzere her meseleye yap?c? ve sa?duyulu bir tav?rla yakla?mas?n?n, millet ?uurunun sa?laml??? ve demokrasinin güçlenmesi aç?s?ndan da büyük önem arz etti?inin alt?n? çizdi.

“Bas?n ile i?birli?i içinde olmaya gayret ediyoruz"
Konya Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Akyürek, programa gösterdikleri ilgi ve kat?l?mlar?ndan dolay? tüm davetlilere te?ekkür ederek konu?mas?na ba?lad?. Konya’n?n Yeni Büyük?ehir Yasas? ile birlikte 31 metropol ilçeye kavu?tu?unu ve art?k yeni dönemle birlikte Ta?kent’ten Çeltik’e, Cihanbeyli’den Bozk?r’a kadar ?ehrin tamam?n? kapsayan bir dü?ünce ile hareket etmek gerekti?i anlay???n?n ortaya ç?kt???n? söyledi. Ba?kan Akyürek, Büyük?ehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri olarak ellerinden geldi?i kadar bas?n kurulu?lar?yla i?birli?i içinde olmaya gayret gösterdiklerine vurgu yapt?.

“Her ele?tiri ve tarizde kendimize dönüp bak?yoruz"
Bas?n?n ele?tiri ve tarizleri kar??s?nda kendilerinin özele?tiri ve o konuda varsa düzeltme yapma gayretinde olduklar?n? da kaydeden Ba?kan Akyürek, “Konya bas?n? yol göstericilik boyutunda, i?birli?i konusunda, ?ehir gündemini olu?turma ve ?ehir projelerine destek konusunda Türkiye’ye örnek bir yap?d?r, kurulu?lardan olu?an örnek bir bütündür” ifadelerini kulland?.
Belediye olarak 31 ilçede, mahalleye dönü?en 174 beldede ve 584 köyde çal??malar?n?n oldu?unu kaydeden Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Akyürek, “Konya, Yeni Büyük?ehir uygulamas?nda en çok merak edilen bir laboratuvar konumundayd?. Ama sonuçta da en ba?ar?l? uygulama örneklerinden birini gerçekle?tirdi. Konyam?za da bu yak???r. ?u anda ?ehrimizin tamam?na hizmet götürmeye çal???yoruz. Say?n Valimiz ile koordinasyon içinde di?er kamu kurum ve kurulu?lar? ile i?birli?i içinde çal???yoruz. Bugün geldi?imiz seviyede tüm bas?n-yay?n kurulu?lar?m?z?n katk?s? var” diye konu?tu.

“Bu ülke, bu ?ehir hepimizin"
AK Parti Konya ?l Ba?kan? Hasan Ang? da, bugünün bas?n-yay?n temsilcileri aç?s?ndan daha ayd?nl?k günlere ta??yan bir anlam ifade etmesi temennisinde bulunarak: “Bu ülke hepimizin, bu ?ehir hepimizin. Do?ru i?ler yapmakla yükümlüyüz. Eksik, kusur varsa hep birlikte telafi etmek, bu ?ehrin geçmi? ve bugünün güzelliklerini gelece?e ta??mak hepimizin görevi. Hep birlikte var?z. Bu varl???m?z, birli?imiz ve dirli?imiz ilelebet daim olsun diyorum” ifadelerini kulland?.
Programda konu?an Konya Gazeteciler Cemiyeti Ba?kan? Sefa Özdemir, bas?n özgürlü?ü konusunda son zamanlardaki tart??malara Anadolu bas?n? olarak kat?lmad?klar?n? belirterek, ülkenin bölünmez bütünlü?ü noktas?nda, terör örgütlerine destek veren tutuklular?n gazeteciler cemiyetleri örgütleri taraf?ndan kesinlikle savunulmad???n? alt?n? çizdi. Özdemir, bütün bas?n mensuplar?n? bir araya getiren Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Akyürek’e te?ekkür etti.
Konya Bas?n Konseyi Ba?kan? Mustafa Tatl?su ise, 10 Ocak gününün genellikle mesajlarla kutland???n?, Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Tahir Akyürek’in bu gelene?i de?i?tirip s?cak bir ortamda bas?n? bulu?turdu?unu belirterek, te?ekkür etti.
Programa, Selçuklu Belediye Ba?kan? U?ur ?brahim Altay, Büyük?ehir Belediyesi Genel Sekreteri Hasan K?lca, KOSK? Genel Müdürü Ercan Uslu, Büyük?ehir Belediyesi Genel Sekreter Yard?mc?lar? Abdülmelik Ötegen ve Selim Büyükkarakurt, Bas?n Yay?n ve Enformasyon ?l Müdürü Abdurrahman Fidanc?, Bas?n ?lan Kurumu ?l Müdürü Özden Konur, Büyük?ehir Belediyesi Bas?n Yay?n Halkla ?li?kiler Daire Ba?kan? Ahmet Köseo?lu, Bas?n ?lan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi ve Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan, ?ç Anadolu Gazeteciler Federasyonu Genel Ba?kan? Adem Alemdar, Büyük?ehir Belediyesi daire ba?kanlar?, Konya’da faaliyet gösteren bas?n-yay?n kurulu?lar?n?n, haber ajanslar?n?n yöneticileri, çal??anlar? ve ulusal bas?n temsilcileri kat?ld?.

Yorumlar (0)