Dünya Haberleri
Arap Birli?i Kudüs için toplan?yor
11 Ocak 2018 16:07

Arap Birli?i Kudüs için toplan?yor

Arap Birli?i Kudüs için toplan?yor
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
Arap Birli?i, 1 ?ubat’ta ABD Ba?kan? Donald Trump’?n aç?klad??? Kudüs karar?na nas?l kar?? ç?kacaklar?n? görü?mek üzere toplanacak.
ABD Ba?kan? Donald Trump’?n aç?klad??? Kudüs karar? ba?ta Kudüs, Ramallah ve Beytüllahim olmak üzere dünyan?n farkl? noktalar?nda tepkiyle kar??lanm??t?. Kudüs karar? Birle?mi? Milletler’de de ele al?n?rken yeni bir ad?m da Arap Birli?i’nden geldi. ABD yönetiminin ald??? Kudüs karar? kar??s?nda neler yap?labilece?ini ele alacak olan Arap Birli?i, M?s?r’?n ba?kenti Kahire’de bulunan Genel Sekreterlikte bir araya gelecek. Ürdün taraf?ndan yap?lan aç?klamada, Arap Birli?i’nin Do?u Kudüs’ü ba?kenti olan Filistin devletinin uluslararas? alanda tan?nmas? talebinde olaca??n? kaydetmi?ti.
ABD’nin Kudüs karar?n? aç?klamas?n?n ard?ndan M?s?r taraf?ndan haz?rlanan ABD’nin Kudüs’ü ?srail’in ba?kenti olarak tan?maktan vazgeçme ça?r?s? yapan karar tasar?s? BM Güvenlik Konseyi’ne sunulmu?tu. Karar, ABD’nin vetosu ile kabul edilmemi? daha sonra BM Genel Kurulu’nda görü?ülmü?tü. Genel Kurul’da oylanan BM üyesi ülkelere “Kudüs’ü diplomatik misyon kurmaktan kaç?nma” ça?r?s? yapan ba?lay?c?l??? bulunmayan karar tasar?s? ise 128 oyla kabul edilmi?ti. Aral?k ay?nda da Filistin ve Ürdün’ün talebi üzerine Arap Birli?i D??i?leri Bakanlar? ola?anüstü Kudüs Toplant?s? gerçekle?tirilmi?ti.
(?HA)

Yorumlar (0)