Konya Haberleri
AK Parti’de 18. Dönem Siyaset Akademisi ba?l?yor
11 Ocak 2018 16:03

AK Parti’de 18. Dönem Siyaset Akademisi ba?l?yor

AK Parti’de 18. Dönem Siyaset Akademisi ba?l?yor
PAYLAŞ
A
Haberi Oku
AK Parti’de bir gelenek haline gelen Siyaset Akademisi programlar?n?n 18.’si bu sene “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Ayd?nl?k gelece?e” slogan? ile gerçekle?tirilecek.
AK Parti gelene?ini haline gelen Siyaset Akademisi 2008 y?l?nda AK Parti Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’?n talimat? ile ba?lad?. Siyaset Akademisi’nin 18. döneminin “1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Ayd?nl?k gelece?e” slogan? ile 8 Ocak 2018 Pazartesi itibari ile ba?lad??? belirtildi.
Konuyla ilgili AK Parti Konya ?l Ba?kanl???ndan yap?lan aç?klamada, “AK Parti kuruldu?u y?ldan itibaren bir okul misyonu yürütmü?tür. Yeti?tirdi?i siyasetçiler, siyasete yakla??m? ve siyaset yaparken bilimselli?e verdi?i önemle Türk siyasetine yeni bir soluk getirmi?tir. Bir e?itim kurumu gibi çal??an AK Parti’nin bu alandaki en büyük faaliyetlerinden birisi Siyaset Akademisi’dir. Geni? kapsaml? faaliyetlerimizden biri olan Siyaset Akademisi, seçmenlerin Partimizle ba??n? kuvvetlendirmek, siyasete yönelik toplumsal ilgiyi art?rmak, kat?l?mc?lar?n tarih, siyasal tarih, ekonomi, d?? politika vb. alanlarda uzmanlar taraf?ndan bilgilendirildi?i, Türkiye geneline te?kilatlar?m?z arac?l??? ile yayg?nla?t?rd???m?z e?itim faaliyetimizdir. Siyaset Akademisi herhangi bir siyasi kimlik gözetmeksizin, tüm Türkiye Cumhuriyeti vatanda?lar?n? gelece?in Türkiye’sinin ?ekillenmesinde etkin rol üstlenecek “birey”ler olarak konumland?r?p, hem siyasal hem de kültürel donan?m kazand?rmak, bu sayede siyasi hassasiyetleri olan sorumluluk sahibi vatanda?lar k?labilmek ad?na kendine bir görev edinmi?tir. Bu do?rultuda 2008 ve 2018 tarihleri aras?nda farkl? kir ve siyasal e?ilimlerde olan 60 bini a?k?n kat?l?mc? Siyaset Akademisi’nde e?itimi görme imkan? bulmu? ve bu kat?l?mc?lardan 25.000’i e?itim sürecini ba?ar?yla tamamlay?p sertifika almaya hak kazanm??t?r. Ülkemizde bir siyasi parti taraf?ndan 17 dönemdir kesintisiz olarak uygulanan tek e?itim faaliyeti olan ve kurumsal bir niteli?e bürünen Siyaset Akademisi kat?l?mc?lar? ve verilen e?itimin niteli?i bak?m?nda oldukça de?erlidir. Ocak 2018’de, 18. Dönemi ba?layan Siyaset Akademimizin bu y?lki temas? ‘1919’dan 2019’a Milletin Emrinde Ayd?nl?k Gelece?e’ olarak belirlenmi?tir. Bu dönem ki temel konular aras?nda Cumhurba?kan?m?z?n Dünya 5’ten büyüktür anlay???, 2023 Vizyonu ile Yerli ve Milli Ekonomi konular? bulunmaktad?r ve bu konular özellikle Dünya’dan örnekler ile somut uygulamalara dayal? bir akademik temelle i?lenecektir” denildi.
Dersleri teorik ve uygulamal? olarak takip edecek olan kat?l?mc?lar?n, D?? Politika, Ekonomi, Türk Siyasal Hayat?, Sosyal Medya Kullan?m?, Toplumsal Yap? ve Aile Kurumu, Temel Siyasal Kavramlar ve ?deolojileri, Siyasal ?leti?im, Medya Okur Yazarl???, Te?kilat ve Organizasyon Yap?lanmas?, ?rfan Dersi ba?l?klar?na ek olarak bu y?l Deneyim Payla??mlar? bölümünde daha fazla tecrübe ve siyasi hikayeye birinci a??zdan da ?ahit olma ?ans?n? elde edecekleri kaydedildi.
AK Parti Siyaset Akademisi’ne kat?lm?? olman?n bundan sonraki dönemlerde, AK Parti te?kilatlar?nda görev alma sürecinde önemli bir farkl?l?k olu?turaca?? ifade edildi.
Kat?l?mc? olabilmek için gerekli ?artlar ise ?u ?ekilde aç?kland?; “18 Ya??n? doldurmu? olmak. Türk vatanda?? olmak. Demokratik kat?l?ma, siyasete ve ekonomiye ilgi duyan, sosyal ili?kilerini daha da geli?tirmeyi hedefleyen, ki?isel birikim ve donan?m?n? art?rmak isteyen herkes bu programa kat?labilecektir. Daha önce AK Parti Siyaset Akademilerini kat?lm??, tamamlam??, yar?m kam??, belge alamayan veya belge alan herkes bu E?itim Program?na kat?labilecektir.”
Kay?t için gerekli evraklar ise, “Kesin kay?t yapt?rmaya karar veren kat?l?mc?lar, öncelikle nüfus cüzdan? fotokopisi, 2 adet resim, ba?vuru formu bunu il ba?kanl???m?zdan da temin edebilirler ya da www.siyasetakademisi.org internet sayfas?ndan indirilip doldurabilirler. Özgeçmi? formu bunu il ba?kanl???m?zdan da temin edebilirler ya da www.siyasetakademisi.org adresinden indirilip doldurabilirler” denildi.
E?itim program sürecinin de, “8-19 Ocak 2018 tarihleri aras?nda kay?t için ba?vuru yap?lmas? gerekmektedir. Siyaset Akademisi E?itim Program? haftada 2 saat olmak üzere 8 hafta devam edecek olup, 4 saatlik online e?itim dersleri ile beraber toplam 20 saatlik bir e?itim program? olacakt?r. Kat?l?mc?lar kat?ld?klar? derslerden program sonunda s?nava tabii olacak ve s?nav sonuç s?ralamas?na göre derecelendirilecektir. Program?n yap?laca?? günler ve salon bilgileri ?l Ba?kanl???n?z taraf?ndan kat?l?mc?lar ile daha sonra payla??lacakt?r” ?eklinde olaca?? aç?klkand?.
Program?n sonunda dereceye giren ve Türkiye birincisi, ikincisi ve üçüncüsü olanlara maddi ve manevi ödüllerin verilece?i kaydedildi.

Yorumlar (0)